V-IX 2004

Pater Florian Grafl
Pater Florian Grafl
Pater Florian Grafl
Pater Florian Grafl
Pater Florian Grafl
Pater Florian Grafl
Pater Florian Grafl
Pater Florian Grafl
Pater Florian Grafl
Father Joseph Kramer
Father Joseph Kramer
Father Joseph Kramer
Father Joseph Kramer
Father Joseph Kramer
Father Joseph Kramer
Father Joseph Kramer
Father Joseph Kramer
Father Ken Webb
Father Ken Webb
Father Ken Webb
Father Ken Webb
Father Ken Webb
Father Ken Webb
Father Ken Webb
Abbé Clecio de Lima
Abbé Clecio de Lima
Abbé Clecio de Lima
Abbé Clecio de Lima
Abbé Clecio de Lima
Abbé Clecio de Lima
Abbé Clecio de Lima
Abbé Clecio de Lima
Abbé Clecio de Lima
Abbé Clecio de Lima
Abbé Clecio de Lima
Abbé Clecio de Lima
Abbé Clecio de Lima
Abbé Clecio de Lima
Abbé Clecio de Lima
Abbé Clecio de Lima
Abbé Clecio de Lima
Pater Florian Grafl
Pater Florian Grafl
Pater Florian Grafl
Pater Florian Grafl
Pater Florian Grafl
Abbé Benoît Guichard
Abbé Benoît Guichard
Abbé Benoît Guichard
Abbé Benoît Guichard
Abbé Benoît Guichard
Abbé Benoît Guichard
Abbé Benoît Guichard
Abbé Benoît Guichard
Abbé Benoît Guichard
Abbé Benoît Guichard
Abbé Benoît Guichard
Abbé Benoît Guichard
Fr Gordon
Fr Gordon
Fr Gordon