Salzburg, 2007

Palmsonntag Palmsonntag Palmsonntag Palmsonntag
Palmsonntag Palmsonntag Palmsonntag Palmsonntag
Palmsonntag Palmsonntag Palmsonntag Palmsonntag
Palmsonntag Palmsonntag Palmsonntag Palmsonntag
Palmsonntag Palmsonntag Palmsonntag Palmsonntag
Palmsonntag Palmsonntag Palmsonntag Palmsonntag
Karfreitag Karfreitag Karfreitag Karfreitag
Karfreitag Karfreitag Karfreitag Karfreitag
Karfreitag Karfreitag Karfreitag Karfreitag
Karfreitag Karfreitag Karfreitag Karfreitag
Karfreitag Karfreitag Karfreitag Karfreitag
Karfreitag Karfreitag Karfreitag Karfreitag
Karsamstag Karsamstag Karsamstag Karsamstag
Karsamstag Karsamstag Karsamstag Karsamstag
Karsamstag Karsamstag Karsamstag Karsamstag
Karsamstag Karsamstag Karsamstag Karsamstag
Karsamstag Karsamstag Karsamstag Karsamstag
Karsamstag Karsamstag Karsamstag Karsamstag
Karsamstag Karsamstag Karsamstag Karsamstag
Osternsonntag Osternsonntag Osternsonntag Osternsonntag
Osternsonntag Osternsonntag Osternsonntag Ostermontag
Ostermontag Ostermontag Ostermontag Ostermontag
Ostermontag Ostermontag Sankt Sebastian, Patrozinium, Salzburg, 21 I 2007 Sankt Sebastian, Patrozinium, Salzburg, 21 I 2007
Sankt Sebastian, Patrozinium, Salzburg, 21 I 2007 Sankt Sebastian, Patrozinium, Salzburg, 21 I 2007 Sankt Sebastian, Patrozinium, Salzburg, 21 I 2007 Sankt Sebastian, Patrozinium, Salzburg, 21 I 2007
Sankt Sebastian, Patrozinium, Salzburg, 21 I 2007 Sankt Sebastian, Patrozinium, Salzburg, 21 I 2007 Sankt Sebastian, Patrozinium, Salzburg, 21 I 2007 DSC_0396
DSC_0397 DSC_0398 DSC_0399 DSC_0403
DSC_0405 DSC_0406 DSC_0407 DSC_0408
DSC_0412 DSC_0414 DSC_0415 DSC_0417
DSC_0418 DSC_0420